Miljöpolicy

Miljöpolicyn är vårt grundläggande verktyg i arbete med att förbättra miljöarbetet. Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller miljörisker. Vi verkar för att samtliga anställda inom företaget ska arbeta på ett miljöriktigt sätt. Vi ska i alla byggprojekt minimera negativ inverkan på den yttre miljön från vår verksamhet. Miljökraven i vår verksamhet är formulerade av våra beställare, genom samhällskrav i lagar och författningar och av oss själva i vårt ledningssystem. Vi ska ständigt beakta och följa dessa krav. Vi arbetar även för att övertyga våra kunder att välja varor som sparar vatten och energi och minskar skadliga utsläpp.

Som ett led i vårt miljöarbete ingår att ständigt förbättra vårt företags och vår personals miljömedvetande för att minska den negativa inverkan på den yttre miljön. Vår miljöpolicy delges alla våra anställda och finns även tillgänglig för våra kunder.

vatten

Kvalitetspolicy

Rörtjänst mål är att utföra VVS-installationer med så hög kvalitet som möjligt. Vi ska se till att vi uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Genom att följa och ständigt utveckla vårt ledningssystem ser vi till att de produkter och tjänster som vi levererar alltid uppfyller kraven.

Vi ska genom vårt uppträdande, både som individer och företag, utgöra en bra referens för fortsatta affärsrelationer.

ror